Služby

Segmentácia ponuky - cieľové skupiny klientov

Odborné služby pre poľnohospodárske podniky

1. Poradenstvo vo využívaní prostriedkov finančnej podpory EÚ v rámci PRV na roky 2014 až 2020.

2. Vypracovanie projektov v opatreniach PRV zameraných na prioritu "podpora modernizácie, inovácie a efektivity agropotravinárskeho a lesného sektora", vrátane poskytovania technickej a administratívnej pomoci.

3. Projekty a poradenstvo pre poľnohospodárske podniky zamerané na dodržiavanie podmienok "krížového plnenia" (certifikované poradenstvo v rámci PRV na roky 2014-2020)

4. Podnikateľské projekty pre poľnohospodárske podniky

5. Projekty bilancie skrývky humusového horizontu podľa Zákona č. 220/2004 Z. z., inžinierske a poradenské služby súvisiace s dočasným a trvalým odnímaním pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

6. Návrhy, resp. prehodnocovanie ochranných pásem (OP) vodárenských zdrojov podľa Vyhlášky MŽP č. 29/2005 Z. z., posúdenie nárokov na majetkovú ujmu za obmedzenie vlastníckych práv dotknutých subjektov v OP.

7. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie podľa Zákona č. 24/2006 Z.z., akreditácia na poľnohospodárske stavby, vodné stavby, líniové stavby, ťažba nevyhradeného nerastu.

8. Výskumné a vývojové práce v oblastiach odborných činností firmy.

Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015