1. Poradenstvo vo využívaní prostriedkov finančnej podpory EÚ v rámci PRV na roky 2014-2020.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) na svojej internetovej stránke ponúka poľnohospodárskej verejnosti prehľad o možnostiach finančnej podpory. Ide o širokú škálu možností ako získať podpory poľnohospodárskych výrobných činností. Jednotlivé druhy finančnej podpory sa viažu na určité podmienky. Pochopenie vzájomných väzieb medzi finančnými podporami a podmienkami ich poskytnutia môže spôsobovať problémy najmä podnikom s nerozvinutými administratívnymi kapacitami.

Myslíme si, že napodobňovanie "susedných" podnikov nedáva predpoklad správneho rozhodovania, keďže každý poľnohospodársky podnik má svoje špecifiká. Skrátka: "čo je dobré pre jeden poľnohospodársky podnik - málokedy býva optimálne pre iný podnik". Našim cieľom je práve poskytnúť poľnohospodárskym podnikom, farmárom rady "na mieru" - ako podklad pre úspešné rozhodovanie. Ponúkané služby:

návrat
Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015