5 Projekty bilancie skrývky humusového horizontu súvisiace s dočasným a trvalým odnímaním pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a rekultivácie devastovaných plôch

Zákon č. 220/2004 Z.z. "o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ..." vo svojich ustanoveniach (vrátane dodatkov a príloh) určuje okrem iného aj postup pri odnímaní poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, ako aj navrátenie pôdy do poľnohospodárskeho využívania po predchádzajúcom nepoľnohospodárskom využívaní.

V uvedených súvislostiach môže ísť o tieto alternatívy:

Osobitne vyzdvihujeme krajinotvorné aspekty spätných rekultivácií, najmä po realizácii liniových stavieb (produktovody, kanalizácie a vodovody), ktoré v prípadoch neadekvátnych technologických postupov môžu mať za následok estetické znehodnotenie krajiny. Ponuka služieb pre projekčné organizácie, developerov, investičné útvary podnikov a obcí

Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015