6. Prehodnocovanie ochranných pásem vodárenských zdrojov v zmysle Vyhlášky č. 26/2005 Z.z.

Vyhláška č. 29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd vydaná Ministerstvom ŽP SR priniesla do legislatívy ochrany VZ značnú liberalizáciu. Predošlá legislatíva jednoznačne akcentovala význam hydrogeologických parametrov pri určovaní ochranných pásem, pričom rozsah opatrení na ochranu akosti vôd bol daný taxatívne.

Vyhláška č. 398/2002 a súčasne platná Vyhláška č. 29/2005 priniesli možnosť určovať hranice ochranných pásem flexibilne na základe posúdenia miery rizika znečistenia vôd poľnohospodárskymi, lesníckymi a inými hospodárskymi činnosťami na území v okolí vodárenského zdroja a na priľahlom území akumulácie vôd. Z pohľadu naplnenia podmienok Vyhlášky č. 29/2005 Z. z. navrhovanie nových a prehodnocovanie existujúcich ochranných pásem VZ nie je výlučnou doménou hydrogeológov, pri jej uplatňovaní v praxi je potrebný multidisciplinárny prístup.

Problematikou opatrení na ochranu akosti vôd v OP vodárenských zdrojov sa zaoberáme už od roku 1986. Podľa špecifík jednotlivých vodárenských zdrojov zostavujeme riešiteľské tímy odborníkov z viacerých oblastí, ako napr. hydrogeológia, hydrochémia, vodné stavby, poľnohospodárstvo, lesníctvo, sociológia, ekonómia a i. Flexibilné zloženie riešiteľského tímu umožňuje komplexne riešiť problémy navrhovania nových, či prehodnocovania jestvujúcich OP vodárenských zdrojov v zmysle Vyhlášky č. 29/2005 Z. z., vrátane uplatnenia aspektu minimalizácie rizika vzniku majetkovej ujmy za obmedzenia využívania majetku v ochranných pásmach.

Naša ponuka prác pre vodárenské organizácie a iných spravovateľov vodárenských zdrojov

Naše doterajšie práce

Návrh prehodnotenia ochranných pásem vodárenských zdrojov Muránskeho skupinového vodovodu (VVS a.s. Košice, 2007)

Prehodnocovanie vybraných ochranných pásem VZ sk. vodovodu Košice – Turňa – Drienovec, VVS a. s. Košice (2004 - 2005 )

Význam vybraných prvkov OSO PPF v ochrane vodárenských zdrojov (doktorandská dizertačná práca – Ing. Štefan Stančík, 2003)

Prehodnotenie ochranných pásem vodárenského zdroja „Povrchový odber Torysa – Tichý Potok“ (SVP PBaH Košice, 2003)

Zásady hospodárenia v lesných porastoch v PHO VZ povrchový odber z potoka Trstená (Obecný úrad Raková, 2002)

Rekonštrukcia PHO 1. stupňa VZ Svrčinovec (SEVAK Žilina, 2001)

Aktualizácia podmienok a spôsobu hospodárenia v PHO 2. stupňa pre vodárenské zdroje Ardovo, Ochtiná, Eveteš – Jablonové a ďalšie (VVaK Košice, 2001)

Návrh využitia územia PHO 2. stupňa vodných zdrojov Muránskeho skupinového vodovodu (VVaK Košice, 1997)

návrat

6. Prehodnocovanie ochranných pásem vodárenských zdrojov v zmysle Vyhlášky č. 26/2005 Z.z.

Vyhláška č. 29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd vydaná Ministerstvom ŽP SR priniesla do legislatívy ochrany VZ značnú liberalizáciu. Predošlá legislatíva jednoznačne akcentovala význam hydrogeologických parametrov pri určovaní ochranných pásem, pričom rozsah opatrení na ochranu akosti vôd bol daný taxatívne.

Vyhláška č. 398/2002 a súčasne platná Vyhláška č. 29/2005 priniesli možnosť určovať hranice ochranných pásem flexibilne na základe posúdenia miery rizika znečistenia vôd poľnohospodárskymi, lesníckymi a inými hospodárskymi činnosťami na území v okolí vodárenského zdroja a na priľahlom území akumulácie vôd. Z pohľadu naplnenia podmienok Vyhlášky č. 29/2005 Z. z. navrhovanie nových a prehodnocovanie existujúcich ochranných pásem VZ nie je výlučnou doménou hydrogeológov, pri jej uplatňovaní v praxi je potrebný multidisciplinárny prístup.

Problematikou opatrení na ochranu akosti vôd v OP vodárenských zdrojov sa zaoberáme už od roku 1986. Podľa špecifík jednotlivých vodárenských zdrojov zostavujeme riešiteľské tímy odborníkov z viacerých oblastí, ako napr. hydrogeológia, hydrochémia, vodné stavby, poľnohospodárstvo, lesníctvo, sociológia, ekonómia a i. Flexibilné zloženie riešiteľského tímu umožňuje komplexne riešiť problémy navrhovania nových, či prehodnocovania jestvujúcich OP vodárenských zdrojov v zmysle Vyhlášky č. 29/2005 Z. z., vrátane uplatnenia aspektu minimalizácie rizika vzniku majetkovej ujmy za obmedzenia využívania majetku v ochranných pásmach.

Naša ponuka prác pre vodárenské organizácie a iných spravovateľov vodárenských zdrojov

Naše doterajšie práce

Návrh prehodnotenia ochranných pásem vodárenských zdrojov Muránskeho skupinového vodovodu (VVS a.s. Košice, 2007)

Prehodnocovanie vybraných ochranných pásem VZ sk. vodovodu Košice – Turňa – Drienovec, VVS a. s. Košice (2004 - 2005 )

Význam vybraných prvkov OSO PPF v ochrane vodárenských zdrojov (doktorandská dizertačná práca – Ing. Štefan Stančík, 2003)

Prehodnotenie ochranných pásem vodárenského zdroja „Povrchový odber Torysa – Tichý Potok“ (SVP PBaH Košice, 2003)

Zásady hospodárenia v lesných porastoch v PHO VZ povrchový odber z potoka Trstená (Obecný úrad Raková, 2002)

Rekonštrukcia PHO 1. stupňa VZ Svrčinovec (SEVAK Žilina, 2001)

Aktualizácia podmienok a spôsobu hospodárenia v PHO 2. stupňa pre vodárenské zdroje Ardovo, Ochtiná, Eveteš – Jablonové a ďalšie (VVaK Košice, 2001)

Návrh využitia územia PHO 2. stupňa vodných zdrojov Muránskeho skupinového vodovodu (VVaK Košice, 1997)

návrat
Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015