3. Projekty a poradenstvo pre poľnohospodárske podniky zamerané na dodržiavanie podmienok "krížového plnenia"

Majiteľ firmy Ing. Štefan Stančík, PhD. je certifikovaným poradcom evidovaným v centrálnom registri pôdohospodárskych poradcov v súlade s požiadavkami PRV.

Predmetom tohto poradenstva (podporovaného formou nenávratného finančného príspevku) je praktické zabezpečovanie plnenia noriem Spoločenstva - známych pod pomenovaním "Krížové plnenie".

Povinnosť dodržiavať podmienky krížového plnenia sa vzťahuje na všetky agropodnikateľské subjekty, ktoré poberajú platby:

Nedodržanie hociktorého ustanovenia krížového plnenia postihuje všetky platby percentným kľúčom podľa sadzobníka sankcií. Z uvedených dôvodov považujeme za dôležité dva momenty:

1. vlastné dodržiavanie podmienok krížového plnenia

2. správne vedenie evidencie pohybu materiálov a opatrení, ktoré sa týkajú zákonných požiadaviek (SMR) uvedených v prílohách IIIa a IV nariadenia Rady (ES) č.1782/2003.

Ide o evidenciu hospodárskych hnojív (produkcia a použitie), priemyselných hnojív (uskladnenie a aplikácia), prostriedkov chemickej ochrany rastlín, osevných plôch, zberu a pozberovej úpravy.

Naše doterajšie skúsenosti s klientmi v poľnohospodárskej prvovýrobe ukazujú, že často sa vyskytujú nedostatky vo formálnej, ale najmä vo vecnej stránke evidencie, čo predstavuje riziko sankcií v budúcnosti.

Keďže ide o kvalitatívne nové okolnosti v činnosti poľnohospodárskeho podniku úzko spojené s bezpečnosťou poberania dotácií, ponúkame poradenské, metodické, popr. aj inžiniersko - administratívne služby zamerané na odhaľovanie nedostatkov a rezerv v dodržiavaní podmienok krížového plnenia.

Vlastné poradenstvo prebieha takto:

a) audit dodržiavania európskych noriem v praxi a evidencii podniku

b) návrh opatrení na zlepšenie, poprípade kompletovanie evidencie (aj so spätným účinkom)

Cieľom našich služieb je problémy klientov súvisiace s krížovým plnením priebežne riešiť tak, aby prípadné kontroly zo strany PPA a poverených organizácií dopadli priaznivo.

Uvedené poradenské služby sú podporovateľné príspevkom 1.500 € za jeden projekt raz za dva roky v danom poľnohospodárskom podniku.

3.1 Projekty využitia hospodárskych hnojív v poľnohospodárskom podniku

Hospodárske hnojivá ako vedľajšie produkty živočíšnej výroby sú ekonomicky zaujímavým zdrojom živín na hnojenie pôdy.

V prípade využívania maštaľného hnoja v praxi spravidla nevznikajú neriešiteľné problémy s aplikáciou, zatiaľ čo využívanie tekutých hospodárskych hnojív prináša so sebou značné problémy v zabezpečovaní skladovacích kapacít, úprave, dávkach a termínoch aplikácie, ako aj vo výbere pozemkov na hnojenie.

Každá nedôslednosť v práci s hospodárskymi hnojivami, privádza poľnohospodára do konfliktu so zásadami správnej farmárskej praxe, ktoré sú dôležitou súčasťou podmienok krížového plnenia. Tieto problémy sú závažné v prípadoch, keď podnik hospodári v podmienkach environmentálnych obmedzení (zraniteľné oblasti, agroenvironmentálne záväzky - vzťahy).

Rapídny rast cien nakupovaných hnojív v ostatných 2 – 3 rokoch by mal agropodnikateľov inšpirovať k hľadaniu rezerv pri znižovaní nákladov na výživu rastlín v lepšom využívaní hospodárskych hnojív. Nami ponúkané poradenské služby k tomuto cieľu prispievajú.

Ponúkané služby

Naše doterajšie práce

Plány využívania hospodárskych hnojív (cca 10 poľnohospodárskych podnikov v rokoch 2004 - 2009)

Program využitia tekutého hnoja z farmy dojníc Raková (2002)

Plány využitia exkrementov z fariem HD a ošípaných (viac ako 10 poľnohospodárskych podnikov v SR, roky 1980 až 1990)

3.2 Hnojárske plány

Rozsah a obsah hnojárskych plánov podniku je určený podmienkami Správnej farmárskej praxe. Správne postavený plán hnojenia (na jeden alebo viac rokov) je dôležitým predpokladom správneho využívania živín plodinami a zabezpečovania evidencie zdrojov a spotreby hnojív v súlade so základnými požiadavkami hospodárenia, pri rešpektovaní konkrétnych environmentálnych obmedzení v konkrétnych podmienkach poľnohospodárskeho podniku (zranitelné oblasti vôd, agroenvironmentálne podmienky apod.).

Dôsledne vedená evidencia skladovania a aplikácie hnojív na jednej strane upozorňuje na prípadné technologické nedostatky vo využívaní hnojív, na druhej strane je nespochybniteľným dôkazným materiálom pre kontrolné orgány PPA - s možným dopadom na sankcie vyplývajúce z nedodržiavania podmienok krížového plnenia (cross compliance).

Ponúkané služby

3.3 Operatívne poradenstvo vo výžive rastlín a hnojení založené na diagnostike obsahu živín v pôde a odber pôdnych vzoriek na ASP

Poradenstvo je založené na diagnostike pôdy v aktuálnom čase.

Analýzy pôdy na obsah živín (P, K, Mg, hodnotu pH a obsah anorganického dusíka (Nan) zabezpečujeme cez kooperujúce akreditované laboratórium.

Výstupným produktom poradenskej služby sú návrhy na hnojenie podľa jednotlivých pozemkov, ktoré dodáme do 7 až 15 dní od odobratia pôdnych vzoriek.

Odber pôdnych vzoriek a dopravu do agrolaboratória zabezpečujú pracovníci PIAPS Žilina. Od klienta sa vyžaduje iba vyplnenie vstupných podkladových údajov a sprievodných informácií potrebných na správne odobratie pôdnych vzoriek.

Hnojárske návrhy vychádzajú zo všeobecne známych a uznaných normatívov krytia potreby živín pre jednotlivé plodiny, pričom rešpektujú špecifické podmienky klienta, ako napr.:

Návrhy na hnojenie sa koncipujú tak, aby sa očakávaná úroda dosiahla pri minimalizovanom náklade na hnojivá. Diagnostika pôdy v aktuálnom čase hnojenia umožňuje bez rizika na úrode využívať rezervy vyplývajúce z predchádzajúceho zapracovania organických hnojív do pôdy.

Prezentovaný systém stanovovania dávok hnojív na základe diagnostiky pôdy sa usiluje o zladenie ekonomiky hnojenia (znižovanie strát živín vyplavovaním z pôdy) na jednej strane a ochrany životného prostredia (ochrana akosti podzemných vôd) na strane druhej. Je plne kompatibilný s Kódexom správnej farmárskej praxe a požiadavkami Vyhlášky MP č. 199/2008, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činnosti vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.

Poradenstvom vo výžive rastlín tak, ako ho tu predstavujeme, sa zaoberáme od roku 1988, je kompatibilné s technológiou presného hnojenia pomocou rozmetadiel napojených na satelitnú navigáciu a dávkovanie. Máme za sebou 2 desaťročia praktických skúseností s presným (precíznym) hnojením dusíkatými hnojivami na základe diagnózy pôdy na obsah anorganického N vo všetkých výrobných oblastiach Slovenska.

Výsledky operatívneho poradenstva sa evidujú vo firme PIAPS v databázovej aplikácii MS Access, upravenej špeciálne na tento účel. Databázový systém umožňuje archiváciu a retrospektívne vyhodnocovanie archivovaných údajov, čo je v súlade s požiadavkami Zákona č. 136/2000 o hnojivách a kontroly plnenia základných požiadaviek hospodárenia (SMR) (podmienka priznania dotácií od PPA – krížové plnenie).

Ponúkané služby


Komplexné zabezpečenie pôdnych analýz a nadväzujúcich poradenských výkonov (návrh jednotlivých dávok hnojív) v čase od prípravy pôdy po zber pre všetky bežne pestované poľné plodiny, druhy zeleniny a špeciálne plodiny.

• Formulár na tlač: Podkladové údaje k poradenstvu vo výžive rastlín

Naše doterajšie práce

Pôdne analýzy a poradenské služby vo výžive rastlín na viac ako 100 poľnohospodárskych podnikoch v SR v období od r. 1989 – 2008.

návrat
Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015