4. Výrobné projekty pre poľnohospodárske podniky

4.1 Projekty hospodárenia na poľnohospodárskej pôde

V súčasnosti, keď možno očakávať silnejúci konkurenčný tlak spôsobený vstupom Slovenska do EÚ prikladáme správnemu systému využitia poľnohospodárskej pôdy osobitný význam. Optimálne volená sústava hospodárenia môže zohrať kľúčovú úlohu pri vyrovnávaní sa agropodnikov v SR s hendikepom spôsobeným nižšími dotáciami v porovnaní s pôvodnými štátmi EÚ.

Základné východisko rozvoja poľnohospodárskeho podniku považujeme:

- určenie reálneho produkčného potenciálu pôdneho fondu s prihliadnutím na technické a kapitálové možnosti podniku, - optimalizáciu väzieb RV a ŽV dostatok kvalitných krmív znamená zníženie nákladov v ŽV správne využitie hospodárskych hnojív prináša ekonomicky zaujímavé úspory nákladov v RV, - možnosť dosiahnuť ekonomickú rovnováhu v poľnohospodárskom podniku tak na vyššej, ako aj nižšej intenzifikačnej úrovni, v závislosti od predpokladaného objemu finančných tokov podniku.

Optimálny projekt rozvoja podniku založený na správnej sústave hospodárenia pokladáme za nevyhnutný základ každého podnikateľského plánu.

Ponuka služieb pre poľnohospodárske podniky

Projekty optimalizácie využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu podniku (individuálne zhodnotenie produkčného potenciálu jednotlivých pozemkov na základe dostupných podkladov (popr. terénnych prieskumov s využitím GIS), návrh zúrodňovacích opatrení, návrh osevných postupov, časové a vecné etapizované realizácie návrhov, dozor nad realizáciou).

Návrh zladenia odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby, návrh potreby strojovej techniky a stavebných investícii. Na tomto mieste považujeme za potrebné vysloviť názor, že samotné plnenie základných podmienok hospodárenia (SMR) je síce nevyhnutným predpokladom poberania dotácií od PPA, avšak nezaručuje požadovanú technologickú úroveň výšky a tým aj ekonomiku poľnohospodárskeho podniku. Tieto parametre si agropodnikateľ môže zabezpečiť len tým, že bude rešpektovať výrobné a ekonomické podmienky svojho podniku. Práve na optimalizáciu využitia špecifických podmienok podniku sú zamerané naše poradenské a inžinierske služby.

Aplikácia Kódexu správnej farmárskej praxe a uplatňovanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok v poľnohospodárskych podnikoch. KLIKNÚŤ NA 3.1, 3.2

Návrhy diverzifikácie výrobného zamerania poľnohospodárskeho podniku pri rešpektovaní podmienok tak pre ekologický ako aj konvenčný systém hospodárenia, a to v podmienkach s agroenvironmentálnou podporou, alebo bez nej.

Naše doterajšie práce

Bilancia potreby pasienkov pre ovce, Ing. Priam SHR, Kráľovský Chlmec

Komplexný program znovuzúrodnenia úpadkovej poľnohospodárskej pôdy pre K+Ten spol. s r. o. Bytča

Možnosti diverzifikácie plodinového sortimentu na PD Suchá Hora

Návrh redislokácie stredísk živočíšnej výroby pre PD Nižné Repaše

a ďalšie práce

4.2 Hospodárenie na poľnohospodárskej pôde v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, vyčísľovanie majetkovej ujmy

Na územiach ochranných pásem vodárenských zdrojov (ďalej OP VZ) je potrebné venovať osobitnú pozornosť uplatňovaniu Kódexu správnej farmárskej praxe. Špecifickou formou uplatnenia Kódexu sú osobitné sústavy obhospodarovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu (OSO PPF).

Dodržiavanie obmedzení v hospodárení na pôde vyplývajúcich z OSO PPF môže viesť k zhoršeniu hospodárskych výsledkov dotknutého poľnohospodárskeho podniku, teda k vzniku majetkovej ujmy. Otázky vyčísľovania a úhrady tejto ujmy rieši Nariadenie vlády č. 438 SR z 21. septembra 2005. Vznik majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia v OP možno objektívne dokumentovať len individuálne, od prípadu k prípadu. Pritom uplatňujeme takýto postup:

Vypracovanie OSO PPF v ochrannom pásme VZ.

Definovanie rozdielov medzi opatreniami OSO PPF a štandartným plnením základných požiadaviek hospodárenia (SMR) a dobrých poľnohospodárských a environmentálnych podmienok (GAEC).

Zistené rozdiely sa vyjadria finančne ako majetková ujma.

Ponuka služieb pre poľnohospodárske podniky a vodárenské organizácie

Vypracovanie OSO PPF na územiach ochranných pásem vodárenských zdrojov

Preukázanie majetkovej ujmy - jej vyjadrenie v technologických a ekonomických parametroch (naplnenie požiadavky stanovenej v paragrafe 32, ods. 6 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách)

Osvetová práca s dotknutými podnikmi a organizáciami zameraná na hľadanie kompromisov medzi záujmami ochrany vodárenských zdrojov a záujmami vlastníkov, resp. užívateľov pôdy v ochrannom pásme.

Naše doterajšie práce

Návrh ekonomickej ujmy vyplývajúcej z opatrení na ochranu kvality vody vodných zdrojov

- Ondava – Svidník

- Topľa – Bardejov

- Hornád – Smižany

- Vodárenská nádrž Starina

- Vodárenská nádrž Bukovec

Projekt reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby v PHO VZ Chanava

Režimy, resp. Prevádzkové poriadky na hospodárenie v PHO vodných zdrojov v správe SEVAK Žilina (cca 60 prác v rokoch 1986 – 2001) Návrh zladenia rastlinnej a živočíšnej výroby a stanovenie majetkovej ujmy pre RD Látky hospodáriace v podmienkach PHO vodárenskej nádrže Malinec Komplexný návrh efektívneho hospodárenia na pozemkoch v PHO vodárenskej nádrže Nová Bystrica a ďalšie ...

4.3 Projekty hospodárenia na poľnohospodárskej pôde v podmienkach obmedzemia zo Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, odôvodnenie majetkovej ujmy

Tento typ projektov poľnohospodárskej výroby považujeme za aktuálny najmä v prípadoch špecifických stretov záujmov medzi ochranou prírody a krajiny a poľnohospodárskym využívaním krajiny. Ich uplatnenie pripadá do úvahy napríklad v takýchto prípadoch:

ochrana vzácnych biotopov rastlín (najmä ohrozených druhov)

ochrana ohrozených druhov živočíchov (napr. syseľ Spermaphilus citellus - statšie syn. Citellus citellus, motýle rodu Maculinea a pod.)

ochrana krajinných výtvorov (balvany, škrapy a pod.)

Definovanie limitov poľnohospodárskej výroby v podmienkach environmentálnych obmedzení je vhodným podkladom na odôvodnenie a kalkuláciu majetkovej ujmy podľa Nariadenia vlády SR č. 438/2005 Z.z..

Iniciátorom projektov môžu byť orgány ochrany prírody a krajiny, popr. aj poľnohospodárske podnikateľské subjekty.

Náplňou takéhoto projektu je zladenie poľnohospodárskych technologických postupov so špecifickými požiadavkami ochrany prírody a krajiny v prípadoch, keď všeobecne akceptované požiadavky v rámci NATURA 2000 nepostačujú.

4.4 Projekty aplikácie stabilizovaných čistiarenských kalov

Prijímame objednávky na vypracovanie projektov aplikácie kalov v zmysle ustanovení Zákona č. 188/2003. Ponúkame komplexné služby v tomto rozsahu:

výber pozemkov na aplikáciu kalov

zabezpečenie analýz pôdy v zmysle zákona (cez certifikované laboratórium)

vlastné vypracovanie projektu aplikácie

zabezpečenie atestu na projekt v poverených organizáciach

zabezpečenie príslušnej administratívy v zmysle zákona

zahrnutie živín aplikovaných v kaloch do systému hnojenia a výživy rastlín na daných pozemkoch

Naše doterajšie práce

Projekt aplikácie čistiarenských kalov pre Dakna Námestovo, družstvo (2005)

Projekt aplikácie čistiarenských kalov pre PD Likavka (2005)

návrat
Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015