2. Vypracovanie projektov v opatreniach PRV zameraných na prioritu „ Podpora modernizácie, inovácie a efektivity agropotravinárskeho a lesného sektora“

Poľnohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) v Bratislave podľa vypracovaného plánu zverejňuje výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za jednotlivé opatrenia PRV na roky 2014 až 2020. Plánovacie obdobie 2014 až 2020 nadväzuje na predošlé etapy podpory EU. Skúsenosti s doterajšou realizáciou opatrení PRV poukazujú na postupujúce odbúravanie administratívnych prekážok pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Tým sa žiadateľom uvoľňuje priestor na zlepšovanie obsahovej kvality projektov. Naše poradenstvo je zamerané predovšetkým na dosiahnutie dobrých technologických a ekonomických parametrov predkladaných projektov. Pri tom uplatňujeme nasledujúci metodický postup:


1. Definovanie cieľa a predmetu projektu. Tento krok má z hľadiska úspešnosti zamýšľaného projektu prioritný význam. Sme toho názoru, že rozhodnutiu klienta o obsahu a rozsahu investičného zámeru by mala predchádzať adekvátna realizačná štúdia, ktorá je predpokladom dosiahnutia cieľov projektu pri minimalizovaných investičných nákladoch. Realizačná štúdia sa neuvádza medzi podmienkami kladnými zo strany PPA, potrebuje ju žiadateľ (poľnohospodársky podnik), ak má záujem na efektívnosti svojich investícií. KLIKNÚŤ NA 4.1


2. Určenie bodovej hodnoty projektu s prihliadnutím na predpokladanú konkurenciu vo výberovom kole Pri projektoch s vyšším bodovým hodnotením okrem toho, že majú lepšie vyhliadky na prijatie, možno rátať aj so skorším uzatvorením zmluvy zo strany PPA, teda aj so skoršou možnosťou podania žiadosti o platbu.


3. Vlastné vypracovanie projektu podľa metodiky PPA a poskytnutie kompletného poradenstva pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽNFP)


4. Technická a administratívna pomoc klientom pri dopĺňaní dokumentácie k žiadosti o NFP podľa požiadaviek PPA v priebehu spracovania žiadostí.


5. Všestranná administratívna pomoc klientom v čase po podpise zmuvy o finančnej podpore až do ukončenia realizácie projektu (monitorovacie správy, žiadosti o platbu, zmeny v projektoch a pod.).

návrat
Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015