8. Výskumné a vývojové práce v oblastiach odborných činností firmy.

Keďže naše pracovisko je kontinuálnym pokračovateľom Ústavu vedeckej sústavy hospodárenia, prijímame objednávky na zabezpečenie čiastkových výskumných úloh. Sieť našej klientely rozložená na území celej Slovenskej republiky umožňuje výber výskumných stanovíšť podľa požiadaviek výskumnej úlohy.

Naše doterajšie výskumné práce:

Poloprevádzkový pokus „Alternatívne plodiny v podmienkach Hornej Oravy“, PD Suchá Hora 2000 - 2001.

Rezortný grant RG-01/93 „Uplatnenie špecifických systémov a postupov hospodárenia v PHO vodných zdrojov na báze najnovších vedeckých poznatkov s osobitným zreteľom na výrobu biopotravín“, 1991 – 1993.

Štátna výskumná úloha „Uplatnenie kombinácie živín na TTP“. Úlohu sme riešili v rokoch 1986 – 1993 ako subetapu štátnej výskumnej úlohy č. N-05-529-810-02-01/2 v koordinácii Výskumného ústavu lúk a pasienkov v Banskej Bystrici.

Poloprevádzkový pokus pre vyhodnotenie stavu poškodenia pôd eróziou. Štátna úloha číslo N 05-529-808-02, 1989.

návrat
Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015