Vitajte na stránke spoločnosti PIAPS

PIAPS je priamym pokračovateľom Ústavu vedeckej sústavy hospodárenia oblastná stanica Žilina.

S poradenskými aktivitami začala v roku 1986. Od roku 1990 pôsobí ako súkromná poradenská firma.

Slovo k záujemcom o projekt

Zákon č. 220/2004 Z. z. v znení doplňujúcich legislatívnych predpisov stanovuje povinnosť vykonať pôdoznalecký prieskum na pôde v súvislosti s projektom skrývky humusového horizontu. Odborne vykonaný prieskum poskytuje informácie vedúce ku skvalitneniu a zhospodárneniu využitia skrývkovaného materiálu.

V procese územnej prípravy investícií v činnosti projektanta skrývky humusového horizontu vidíme príležitosť na získanie viacerých detailných informácií o danom stanovišti s mnohostrannou využiteľnosťou. Projektant skrývky humusového horizontu je prakticky prvou osobou v priebehu prípravy investície, ktorá sa podrobne zaoberá terénnymi podmienkami budúceho staveniska. V rámci terénneho prieskumu popri obligatórnom pôdnom prieskumu (podľa zákona) zaznamenávame aj ďalšie detaily o danom mieste, ktoré možno využiť pri ďalšom projektovaní. Všímame si vegetačný pokryv pozemku, zamokrenie, aj nepatrné prejavy svahových zosuvov, pričom osobitnú pozornosť venujeme lokálnym rozdielom v rámci daného pozemku.

V prípade dočasného odnímania poľnohospodárskej pôdy presadzujeme také riešenia skrývky a spätných rekultivácií, ktoré predchádzajú vzniku negatívnych javov v krajine, ako sú napr. erózne ryhy, zaburiňovanie pásov nad podzemnými inžinierskymi sieťami, nerovnomerný rast poľnohospodárskych plodín na rekultivovaných plochách a pod. Poznatky získané pôdoznaleckým prieskumom môžu byť významným zdrojom informácií pre investora, stavebníka, či užívateľov nehnuteľností na skrývkovanej ploche. Odborne vykonaný prieskum pôdy okrem toho, že napĺňa literu zákona, dáva podnety pre ďalšie projekčné činnosti, ako aj pre užívanie pozemku po uvedení investície do prevádzky.

Vážení klienti, často sa stáva, že nás oslovujete s jedinou otázkou „Za akú cenu Vám vieme dodať projekt skrývky?“ My na takúto otázku nevieme odpovedať promptne a presne bez poznania súvisiacich okolností. Máme mnohoročné skúsenosti v tejto oblasti a sme presvedčení, že najnižšia cena nemusí byť pre Vás ani zďaleka najvýhodnejšia. Preto sa nesnažíme ponúkať projekty najlacnejšie v danej konkurencii na trhu, ale snažíme sa predovšetkým o čo najväčšiu kvalitu s prakticky využiteľnými výstupmi pre objednávateľa. Napokon, ak sme si už ujasnili navzájom, čo od nás požadujete a čo vieme pre Vás urobiť, na cene sa s vysokou pravdepodobnosťou dohodneme.

Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015